Zwrot opłat rejestracyjnych na egzamin Cambridge z języka angielskiego

data publikacji: 2011-08-10

Zwrot opłaty rejestracyjnej jest możliwy wyłącznie na poniższych zasadach:
1. w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni od wniesienia opłaty,
2. w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed zakończeniem rejestracji, lecz po upływie 10 dni od wniesienia opłaty,
3. w przypadku nieobecności kandydata na egzaminie, jeżeli wynika ona:
- z przyczyn zdrowotnych pod warunkiem, że nieobecność obejmowała część pisemną egzaminu, 
- z powodu śmierci osoby bliskiej kandydatowi, pod warunkiem, że zgon nastąpił w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających część pisemną egzaminu, na który zapisany był kandydat. Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierba, przysposobionych i przysposabiających, 
- z powodu śmierci kandydata.

Wysokość i forma zwrotu

Zwrot całości lub części opłat jest możliwy w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub vouchera na egzamin

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie opisanym w punkcie 1 zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie opisanym w punkcie 2 zwrot 100% wpłaconej kwoty w formie vouchera lub zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

W przypadku nieobecności wymienionej w punkcie 3
zwrot 80% wpłaconej kwoty w formie vouchera,
zwrot 60% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

W przypadku nieobecności wymienionej w punkcie 3 spadkobiercom kandydata lub innej osobie/instytucji, która wniosła za niego opłatę egzaminacyjną przysługuje zwrot w wysokości 60% wpłaconej kwoty w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Zwrot nalezności nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez British Council zestawu poprawnie wypełnionych dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty.

Po zakończeniu rejestracji:

- wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, 
- wpłaty nie mogą być przenoszone na następne sesje egzaminacyjne, 
- kandydat nie może zmienić centrum egzaminacyjnego, w którym przystąpi do egzaminu, 
- nie jest możliwa zmiana terminu egzaminów pisemnego i ze słuchu, a w sesjach zamkniętych dla szkół/instytucji również terminu egzaminu ustnego, 
- zmiana terminów egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów ILEC i ICFE) możliwa jest wyłącznie przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej w miarę możliwości organizacyjnych centrum egzaminacyjnego British Council, jeżeli egzamin ustny odbywa się w więcej niż jednym terminie w danej sesji, w przypadku:
• choroby,
• ważnych uroczystości rodzinnych,
• wyjazdów służbowych,
• wypadków losowych,
• egzaminu w toku studiów na wyższej uczelni,
• wycieczki szkolnej,
• zorganizowanego wyjazdu turystycznego.

Powyższe okoliczności powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Osoby, które z wymienionych wyżej przyczyn nie mogą wziąć udziału w części ustnej egzaminu w wyznaczonym terminie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do centrum egzaminacyjnego British Council, w którym zapisali się na egzamin z następującymi dokumentami:
• w/w zaświadczeniem;
• zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).

Każda zmiana daty egzaminu ustnego obciążona jest opłatą określoną w cenniku 2011 dla kandydatów indywidualnych.