Szczególne udogodnienia dla Kandydatów na egzamin Cambridge z języka angielskiego

data publikacji: 2011-08-10

Osoby niepełnosprawne

Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny wstępnie zgłosić ten fakt w trakcie wpisywania się do systemu EntryNet lub na grupową listę kandydatów (Block Entry Form), jeżeli zapisują się przez szkołę/instytucję. Wymagane dokumenty z tym związane – zaświadczenie lekarskie oraz wypełniony i podpisany formularz - powinny być złożone w centrum egzaminacyjnym British Council najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji lub dostarczone przedstawicielowi szkoły/instytucji przed złożeniem przez niego dokumentów rejestracyjnych w centrum egzaminacyjnym British Council.

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny wstępnie zgłosić ten fakt w trakcie wpisywania się do systemu EntryNet lub na grupową listę kandydatów (Block Entry Form), jeżeli zapisują się przez szkołę/instytucję, oraz dostarczyć do centrum egzaminacyjnego British Council następujące dokumenty do końca rejestracji lub przedstawicielowi szkoły/instytucji przed złożeniem przez niego dokumentów rejestracyjnych w centrum egzaminacyjnym British Council:
2.1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które:
2.1.1. nie może być wystawione wcześniej niż dwa lata przed datą egzaminu pisemnego, na który zapisywany jest kandydat, 2.1.2. musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,

2.2. formularz wypełniony i podpisany przez kandydata.
Formularz dostępny jest na stronie www.britishcouncil.pl, w centrach egzaminacyjnych British Council i u przedstawiciela instytucji. Po zakończeniu rejestracji dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględnione. Osoby, które wstępnie zgłosiły swoje potrzeby w trakcie wpisywania się do systemu EntryNet, lecz nie dostarczyły w terminie wymaganych dokumentów, nie będą mogły skorzystać ze szczególnych udogodnień.

Z przyczyn technicznych British Council nie oferuje szczególnych udogodnień na egzaminach w wersji komputerowej w tym roku.