Co warto wiedzieć o egzaminie FCE

data publikacji: 2011-08-12

Egzamin First Certificate in English składa się z pięciu części i sprawdza znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym wyższym B2. Osoba z certyfikatem na poziomie FCE rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. A także potrafiformułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko w szerokim zakresie tematów, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

W skład egzaminu wchodzą następujące części:
- speaking
- reading
- use of english
- writing
- listening

Każda z części oceniania jest oddzielnie, następnie punktacja jest sumowana i w zależności od uzyskanego wyniku, uczeń otrzymuje stopień adekwatny do % zdobycia punktów. Łącznie można uzyskać 100 punktów, natomiast zaliczenie egzaminu gwarantuje uzyskanie 60% wszystkich punktów.

Speaking

Egzamin ustny trwa 14 minut, standardowo bierze w nim udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorówi składa się z czterech części:

Część 1
W części pierwszej Kandydaci rozmawiają z Egzaminatorem, opowiadając mu o sobie, swoich planach na przyszłość, o wcześniejszych doświadczeniach. Taczęść egzaminu ma zazadanie sprawdzenie umiejętności Kandydata w zakresie przedstawienie się i sprawdzenie, czy Kandydat potrafirozmawiać na różne tematy.
Każdy z Kandydatówpowinien zmieścić się ze swoimi odpowiedziami maksymalnie w 3 minutach.

Część 2 
W częścidrugiejEgzaminator wręcza Kandydatowiparę zdjęć, którą tenmusi kolejno zaanlizować, mówiąc maksymalnie przez minutę bez przerwy. W tej części Egzaminator sprawdza płynność wypowiedzi, jej jakość, różnorodność użytego słownictwa czy standardowych formułek. Ocenia poziom rozbudowania wypowiedzi. Z kolei partner, następnie, musi odpowiedzieć na kilka pytań zadanych przez Egzaminatora na temat zdjęć opisanych chwilę wcześniej przez pierwszego z Kandydatów.
Na każdą z wypowiedzi zarezerwowano po 1 minucie.

Część 3
W kolejnej części Kandydaci otrzymują nowe zdjęcia i zadanie do wykonania. Kandydaci muszą w trakcie rozmowy uzgodnić wspólne stanowisko i odpowiedzieć Egzaminatorowi na zadane zadanie.
Ta część trwa 3 minuty i sprawdza takie umiejętności jak: wymiana poglądów, wyrażanie opinii, popieranie lub nie zgadzanie się z opinią Kandydata, sugestie, płynność i chęć do rozmowy, wspólne podejmowanie decyzji.

Część 4
Dyskusja z egzaminatorem na zadany temat, kontynuowanie dyskusji z Kandydatem. Ta część trwa 4 minuty.

Maksymalnie za tę część egzaminu można uzyskać 20% całej punktacji.
Speaking jest jedyną częścią egzaminu ocenianą w Polsce, w ośrodku przeprowadzającym egzamin.

Reading

W tej części egzaminu Kandydaci będą musieli zmierzyć się z tekstami długimi na maksymalnie 550-700 słów i mogą to być teksty wszeliego typu, od artykułów z gazet, reportaże, fikcję literacką czy ogłoszenia reklamowe, po broszury, przewodniki turystyczne, listy i dokumenty oficjalne.

Reading składa się ztrzech części, łącznie 30 pytań, i trwa 1 godzinę:
W części pierwszej Kandydat otrzymuje tekstz 8 pytaniami pytaniami wielokrotnego wyboru. Każde pytanie zawiera cztery potencjalne odpowiedzi:A, B, C or D. Kandydat musi zdecydować, która z podanych odpowiedzi jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty.
Jak najlepiej przygotować się do tego typuzadania?
Ćwiczyć zrozumienie szczegółów, opinii, postawy autora lub bohatera tekstu.

W części drugiej znajduje się tekst z lukami do uzupełnienia. Pod tekstem znajduje się kilka zdań a zadaniem Kandydata jest przyporządkowanie zdania lub paragrafu do odpowiedniego miejsca w tekście, tak aby tekst tworzył logiczną i spójną całość.
Żeby dobrze przygotować się do tego typu zadania należy zrozumieć strukturę i budowę tekstu. W tej części Kandydat zmierzy się z 7 pytaniami, a za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty.

Dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu polega głównie na dopasowaniu krótkiego fragmentu tekstu do zadanego pod tekstem pytania. Odpowiedź na pytanie znajduje się w dopasownym tekście. Część trzecia jest najdłuższa, ponieważ składa się z 15 pytań aza każdą poprawną odpowiedź można uzyskać zaledwie po 1 punkcie.
Co należy zrobić, żeby jak najlepiej przygotować się do tej części? Ćwiczyć umiejętność wyłapywania z tekstu bardzo specyficznych informacji, ponieważ pytania mogą być podchwytliwe i niejednoznaczne, należy przeczytać tekst uważnie i ze zrozumieniem.

Use of english

Use of English sprawdza umiejętność zastosowania struktur językowych.Ta część egzaminu trwa 45 minut i składa się z czterach części i 42 pytań:

Część 1 to test wielokrotnego wyboru.Na każde z 12 pytań przypadają po czteryodpowiedzi A, B, C i D spośród których należy zdecydować, która jest poprawna.
Do tej części egzaminu należy mieć jaknajlepiej opanowane różnorodne słownictwo,phrasal verbs, etc.

Część 2 to uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości. 12 pytań sprawdza wiedzę Kandydata z zakresu gramatyki i słownictwa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Część 3 to tworzenie wyrazów pochodnych odpowiadając na 10 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Część 4 sprawdza umiejętność Kandydata w zakresieprzekształcanie wyrazów. Odpowiadając na 8 pytań Kandydat musi przekształcić zdania w taki sposób, aby nie zmieniły swojego podstawowego znaczenia.W tej części za każdą poprawną odpowiedź można uzyskaćmaksymalnie dwa punkty.

Writing

Na pisanie przeznaczona jest 1 godzina i 20 minut a Kandydaci muszą zmierzyć się z dwiema częściami egzaminu.
Wczęści pierwszej jest zadanie obowiązkowe, które polega na napisaniu np. listu albo emaila nawiązującego do przeczytanego fragmentu tekstu. Długość tekstu musi mieścić się w granicach 120-150 słów.
Żeby dobrze przygotować się do tej części egzaminu należy ćwiczyć pisanie listów różnego typu: listu z przeprosinami, porównaniami, opisami, wyjaśnieniami, wyrażaniem opinii, osądów, perswadowaniem, polecami albo sugerowaniem czegoś.

W kolejnej części natomiastjest nieco łatwiej, ponieważ Kandydat musi napisać tekst długi na 120-180 słów w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.
Ta część egzaminu sprawdza umiejętność pisemnego formułowania myśli i komponowania różnego typu tekstów: artykułów, listów, esejów, reportaży czy recenzji.

Listening

Ta część sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu. Trwa około 40 minut, składa się z czterech części i 30 pytań. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

Część 1 - Po wysłuchaniu krótkiego, maksymalnie 30 sekundowego nagrania, Kadydat musi odpowiedzieć na 8 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdy poprawny wybórA, B lub C przyznawany jest 1 punkt.

Część 2 – Po wysłuchaniu monologu lub dialogu z dwoma speakerami, Kandydat musi uzupełnianić zdania odpowiedziami usłyszanymi w nagraniu. W tej części jest 10 pytań za które można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pięć pytań do fragmentów usłyszanego tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

Część 4 - 7 pytań i po trzy odpowiedzi w każdym A, B i C, należy wybrać jedną poprawną odpowiedź za którą można uzyskać 1 punkt.

Poniższa tabelaw skrócie przedstawi różnicew poszczególnych częściach egzaminu.

Co warto wiedzieć o egzaminie FCE
źródło: http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/FCE