Co warto wiedzieć o egzaminie CAE

data publikacji: 2011-08-03

Na poziomie C1 osoba w stopniu zaawansowanym rozumie szeroki zakres trudnych tekstów. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, wypowiedzi ustne lub pisemne, zgodnie ze standardami gramatycznymi i leksykalnymi języka, sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. Jej wypowiedzi tworzą rozbudowaną, logiczną i spójną całość.

Certificate in Advanced English (CAE), podobnie jak First Certificate in English, składa się z pięciu części:
- speaking
- writing
- reading
- use of english
- listening

Reading

Reading trwa1 godzinę i15 minut, składa się z czterech zadań i 34 pytań. Maksymalnie za tę część egzaminu można uzyskać 20% całej punktacji. Na jeden tekst przypada od 550 do 850 słów a Kandydat będzie musiał zmierzyć się z różnymi formami tekstów, np. artykuły, czasopisma, książki, teksty reklamowe, broszury czy przewodniki.

Część 1 składa się ztrzech tekstów na jeden temat i dwóch pytań z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu; Kandydat musi wybrać jedna poprawną odpowiedź z zestawu A, B, Club D. Łącznie jest sześć pytań, z których za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 punkty.

Część 2 to tekst z lukami do uzupełnienia. Pod tekstem znajdują się akapity, ułożone w niewłaściwej kolejności. Kandydat, przeczytawszy tekst, musi zdecydować, który akapit pasuje do którego miejsca w tekście.Z 6 pytań za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Część 3 to test wielkrotnego wyboru. Do każdego pytania są podane cztery odpowiedzi: A, B, C i D, z których Kandydat musi wybrać jedną poprawną. Za to ćwiczenie można uzyskać maksymalnie 14 punktów - po2 punkty na każdą odpowiedź.

W części 4 Kandydat musi zmierzyć się zdopasowywaniem odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. 15 pytań, po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.

Writing

Na writing przeznaczona jest 1 godzina i 30 minut. Ta część egzaminu składa się z dwóch części, za które maksymalnie można uzyskać 20% wszystkich punktów. 

Cześć 1 - zadanie obowiązkowe typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Use of english

Na zastosowanie struktur językowych przeznaczono1 godzinę. Ta część składa się z pięciu części i 50 pytań.

Część 1 - test wielokrotnego wyboru, należy udzielić odpowiedzi na 12 pytań, wybierając jedną poprawną spośród A, B, C i D. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów, ta część egzaminu sprawdza znajomość języka w zakresie gramatyki i słownictwa. Należy udzielić odpowiedzi na 15 pytań, za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych. W tej części Kandydat musi zmierzyć się z 10 pytaniami. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

Część 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu. 5 pytań, 2 punkty przyznawane za poprawną odpowiedź.
Część 5 - przekształcanie wyrazów, za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 – krótkie fragmenty tekstów;
Częśc 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 – test wielokrotnego wyboru;
Cześć 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Speaking

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu CAE standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.